මචං, Welcome! to your

home away from home

Our Little Story

Embark on a journey with a collective of passionate people dedicated to weaving the magic of Sri Lankan flavors in the heart of Australia. Machan Nights, an oasis crafted for the Melbourne Sri Lankan community, invites you to bask in a customized atmosphere where Sri Lankan cuisine, spirits, and melodies dance in harmony. This is more than a place; it's an ode to you and your unique experiences at Machan Nights!

" Cooking everything with respect will lead to amazing tasting experiences "

Rolf Baumann

Follow us on Instagram, මචං   
 • Todays Special

  menu of the day

  award winning chefs

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.

  මචං Reviews

  What customers say
  • Duis leo justo, condimentum at purus eu,Aenean sed dolor sem. Etiam massa libero, auctor vitae egestas et, accumsan quis nunc.

   John Doe - Resto customer

  • Duis leo justo, condimentum at purus eu,Aenean sed dolor sem. Etiam massa libero, auctor vitae egestas et, accumsan quis nunc.

   John Doe - Resto customer

  • Duis leo justo, condimentum at purus eu,Aenean sed dolor sem. Etiam massa libero, auctor vitae egestas et, accumsan quis nunc.

   John Doe - Resto customer

  මචං, book a table now

  Make a reservation